Privacy

Disclaimer/Privacy statement website

Lees de disclaimer en privacy policy over de virtuele assistent hier. 

 

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de Cijfer10 B.V. aan de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de site onvolledig c.q. onjuist zijn.

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van de Cijfer10 B.V.. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-) netwerk.

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Cijfer10 B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Cijfer10 B.V. niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Privacy statement

Cijfer10 B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag, aanvraag of aanmelding zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Cijfer10 B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag of aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Meer informatie

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van Cijfer10 B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Als wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet houdt in dat een datalek met een kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens moet worden gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens).

Wat is een datalek?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor de volgende definitie:
Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Voorbeelden

Een datalek kan bijvoorbeeld zijn: een gestolen laptop, een verloren usb-stick met persoonsgegevens, een ex-werknemer met toegang tot persoonsgegevens, een e-mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of een inbraak in een databestand door een hacker.

Melden datalek

Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit ‘leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. Cijfer10 B.V. volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.

Verantwoordelijkheid

Als Cijfer10 B.V. is ingeschakeld als derde partij (bewerker) van persoonsgegevens dan hoeft Cijfer10 B.V. het datalek niet te melden bij de toezichthouder. Uw eigen organisatie is dan primair verantwoordelijk voor het melden van een datalek. Wel zal Cijfer10 B.V. ervoor zorgdragen dat zijn klanten deze melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken. Er zullen daarom schriftelijke afspraken worden gemaakt waarin wordt vastgelegd op welke wijze de klanten door de bewerker op de hoogte worden gesteld van een datalek. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een bewerkersovereenkomst.

Wie stellen wij op de hoogte van een datalek?

Cijfer10 B.V. zal uw hiervoor aangewezen contactpersoon hierover informeren. Mocht deze niet bij ons bekend zijn dan zullen we de directie van uw organisatie informeren.

Op welke termijn wordt u geïnformeerd?

Als Cijfer10 B.V. een ernstig datalek heeft geconstateerd stellen wij onze relaties daarvan zo snel mogelijk op de hoogte, zo mogelijk uiterlijk binnen 36 uur na het constateren ervan.